Váš notář v Kolíně
JUDr. Ivo Pařík

 
- od roku 1993 -
 
 
Notářská komora
 
Jsem členem notářské komory a notářem se sídlem v Kolíně od 3. 1. 1993. Poskytuji notářské služby ve své kanceláři na adrese Kolín 2 Politických vězňů 44.

Notáře jmenuje do notářského úřadu ministr spravedlnosti po složení notářských zkoušek a složení slibu.
 
Pro práci notáře platí následující zásady:

Zásada nestrannosti: tato zásada je klíčovým principem při výkonu notářství. Notář při sepisování smluv a jiných právních úkonů dbá na vnitřní spravedlnost a vyváženost smluv. Účastníci jsou notářem poučení o svém postavení. Tímto se odlišuje od advokacie a to vzhledem ke skutečnosti, že advokát musí hájit pouze zájmy svého klienta a je vázán jeho pokyny. Notář naopak musí nestranně poučit obě strany bez ohledu na to, kdo ho o notářský úkon požádal.

Zásada nezávislosti: při výkonu notářství je notář vázán pouze právními předpisy. Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností až na zákonem stanovené výjimky.

Zásada pevně stanovené odměny notáře: Odměňování notářů je upraveno vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví; odměna je tedy u každého notáře stejná. Za poskytování právní pomoci odkazuje vyhláška na advokátní tarif. O výši odměny se lze vždy informovat předem.

Zásada osobní odpovědnosti za výkon notářství: Notář nese odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho činností.